Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.meblegoreccy.pl
SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
  INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM PROFILOWANIE W
  SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM,
 7. DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co
  oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu
  Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
  przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym
  podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane
  dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookie
  oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  jest Wixmeble Izabela Górecka z siedzibą w Kamiennej Górze ul Nadrzeczna 3(adres
  siedziby i adres do korespondencji: 58-400 Kamienna Góra ul Ściegiennego 1); NIP:
  6141061490; REGON:360535073; adres poczty elektronicznej: biuro@meblenext.pl; numer
  telefonu kontaktowego: +48533321547- zwana dalej „Administratorem” i będąca
  jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz
  pozostałymi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
  Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
  Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji
  danego procesu np. zapisu na newsletter czy dokonania zakupów. Podane danych może być
  obowiązkowe w przypadku gdy, jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania
  danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub
  rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże
  obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
  zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  (1) przetwarzane zgodnie z prawem;
  (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
  niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w
  tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
  przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
  technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
  praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
  odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w
  razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne
  zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające
  się dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć
  zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod
  adresem: www.meblegoreccy.pl
  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 8. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
  i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
  jednym lub większej liczbie określonych celów;
  (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy;
  (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze; lub
  (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
  osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
  osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 9. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
  co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne
  podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego
  przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu
  do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
  INTERNETOWYM
 10. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
  Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na
  dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego
  Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu
  wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi
  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 11. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
  celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  a) Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub
  podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.
  Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
  RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania,
  rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzania danych
  maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;
  adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
  zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W
  wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może
  przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru
  osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
  b) Działania marketingowe / marketing bezpośredni (w tym wysyłka informacji handlowych
  drogą elektroniczną – jeśli została wyrażona na nie zgoda). Podstawą prawną przetwarzania
  danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony
  interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia
  sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu
  Administratora. Zakres przetwarzania danych: imię, adres poczty elektronicznej, kod
  pocztowy.
  c) Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. Podstawą prawną
  przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie
  uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu
  zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub przez okres istnienia
  uzasadnionego interesu Administratora. Zakres przetwarzania danych: adres poczty
  elektronicznej, imię.
  d) Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją
  zamówienia (realizacja procesu reklamacyjnego oraz obowiązki księgowe i podatkowe).
  Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
  RODO Dane podane w związku ze złożeniem zamówienia Administrator przetwarza przez
  czas niezbędny do realizacji i rozliczenia zawartej umowy sprzedaży oraz wypełnienia
  obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (obowiązki księgowe i podatkowe).
  Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia
  działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer
  identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  e) Realizacja procesu reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu
  jest artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze. Dane podane w procesie reklamacyjnym będą
  przetwarzanie przez okres realizacji reklamacji. Zakres przetwarzania danych: imię i
  nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres
  zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji
  podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  f) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie
  mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym
  celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane dochodzenia
  lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony
  obowiązującymi przepisami prawa. Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; numer
  telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu,
  numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
  działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub
  Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę
  firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  g) Komunikacja z Klientem w związku ze złożonym zapytaniem. Podstawą prawną
  przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia RODO.
  Dane podane w związku wypełnieniem formularza kontaktowego lub formularza czatu są
  przetwarzane przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora, tj.
  niezbędny do realizacji zapytania osoby, której dane dotyczą i udzielenia odpowiedzi. Zakres
  przetwarzania danych: nr telefonu, adres e-mail, inne dane podane w formularzu.
  h) Kontakt z Klientem w celu złożenia zamówień telefonicznych (podjęcie działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Podstawą prawną przetwarzania
  danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO. Dane są
  przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji Klientem. Zakres przetwarzania danych: nr
  telefonu
 12. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, dane osobowe
  mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin
  przechowywania danych osobowych.
  ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 13. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
  zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
  podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot
  obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
  środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
  Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 14. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
  wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
  przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 15. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów mogą być przekazane do partnerów
  Administratora, którzy przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie
  niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
  polityką prywatności Dane osobowe będą przekazywane do krajów, co do których Komisja
  Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo
  danych osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe
  klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Osoba, której dane dotyczą ma
  możliwość otrzymać kopię zabezpieczeń swoich danych osobowych przekazywanych do tych
  państw, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail wskazanym na wstępie
  polityki prywatności.
 16. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
  następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w
  Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub
  pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
  zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  b) Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta,
  który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
  płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w
  zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  c) Podmioty kredytujące – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
  sposobu płatności w systemie ratalnym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności
  realizowanej przez Klienta.
  d) Dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na
  wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących
  zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie
  niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  e) Producenci / hurtownie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta temu
  producentowi / hurtowni, którego Produkty Klient zakupił i tylko wtedy kiedy dostawa
  Produktów realizowana jest bezpośrednio od producenta/hurtowni lub jeżeli przekazanie
  danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji procesu reklamacji.
  f) Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
  oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych
  (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu
  Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do
  zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego
  zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
  przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  g) Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi
  wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna
  lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
  niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
  polityką prywatności.
  PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 17. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22
  ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
  informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze
  Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego
  profilowania.
 18. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
  marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez
  Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też
  możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem
  korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie
  rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach,
  przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom
  danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej
  oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie
  decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych
  warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 19. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
  zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
  Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym,
  czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie
  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych
  osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 20. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
  osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 21. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
  oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
  przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
  wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 22. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane
  są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
  art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
 23. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są
  przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
  określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
  ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 24. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
  wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
  publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
  tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 25. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są
  przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
  osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 26. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki
  prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
  wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie
  polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie
  Sklepu Internetowego.
  COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I
  ANALITYKA
 27. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
  tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
  można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 28. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
  przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a) Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania,
  że są zalogowani;
  b) Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  c) Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
  logowania do Sklepu Internetowego;
  d) Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
  Sklepu Internetowego;
  e) Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
  poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,
  słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do
  ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony
  internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 29. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
  akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
  korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
  Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
  wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
  okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
  niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 30. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
  przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
  internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
  przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 31. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
  samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
  dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w
  dany link): w przeglądarce Chrome; Firefox; Internet Explorer; Opera; Safari; Microsoft
  Edge.
 32. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
  Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
  Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
  Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone
  dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.
  dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk
  pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i
  anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające
  stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie
  Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep
  Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na
  temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane
  geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 33. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
  Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można
  zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 34. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
  namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
 35. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości polityki prywatności – może to
  nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych
  osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz
  regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub
  użytkownika Sklepu Internetowego;
  b) rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych związany z postępem technologii
  internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
  mające wpływ na zakres polityki prywatności.
 36. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu Internetowego informację o
  zmianach w polityce prywatności.
 37. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2022
Shopping Cart