Regulamin

Regulamin sklepu internetowego meblegoreccy.pl

Zdjęcia mebli na stronie, mogą nieco różnić się od oryginalnych mebli.

(I) Definicje
§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowegoMeblegoreccy.pl , zwanym dalej „Regulaminem”,
pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a)Wixmeble Izabela Górecka z siedzibą w Kamiennej Górze ul Nadrzeczna 3, NIP:6141061490;
REGON: 360535073; e-mail: biuro@meblenext.pl, tel.: +48533321547;
b) „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.meblegoreccy.pl, oraz jej
podstronach;
c) „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Firmą Wixmeble umowę o założenie konta w Sklepie
lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta
i jest w trakcie składania zamówienia;
d) „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
e) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;
f) „Czas dostępności produktu” – okres, na który składa się czas potrzebny na wyprodukowanie albo sprowadzenie od dostawcy towaru oferowanego w ramach Sklepu w celu realizacji zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie i przekazanie towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego;
g) „Czas realizacji zamówienia” – okres poprzedzający przekazanie towarów do wysyłki albo do odbioru osobistego odpowiadający Czasowi dostępności produktu w odniesieniu do zamówień obejmujących towary o tym samym Czasie dostępności produktu albo, w odniesieniu zamówień obejmujących towary z rożnym Czasem dostępności produktu, który odpowiada najdłuższej trwającemu Czasowi dostępności produktu spośród towarów objętych danym zamówieniem;

h) „Czas dostawy” – okres pomiędzy przekazaniem towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego, a
odbiorem towaru;

i) „Termin dostawy” – ściśle określona data odbioru towaru przez Kupującego w miejscu dostawy, niebędąca dniem wolnym od pracy zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

j) „Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku niebędący dniem wolnym od pracy;

k) „Przedsiębiorca jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Sklepu z Firmą Wixmeble , umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

(II) Postanowienia ogólne
§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy meblegoreccy.pl , na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.
§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 4
Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wixmeble może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
§ 5
Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia.
 3. Założenie Konta
  § 7
 4. Osoba chcąca zawrzeć z Wixmeble, umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż
  konto” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę , skierowaną do przyszłego
  Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza
  nieprawdziwych danych.
  Strona 3 z 10
 6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wixmeble i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty , o której mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wixmeble a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
 7. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo Przedsiębiorcą jednoosobowym, wówczas przysługuje mu
  prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej
  zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15
  ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 8. W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje
  imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.
  § 8
  Wixmeble zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie,
  tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
  § 9
  Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania
  towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.
  (IV) Złożenie zamówienia
  § 10
  Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma
  możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu
  wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  § 11
 9. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Wixmeble Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać
  towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
 10. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a
  także wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący posiada kod promocyjny, może go
  wprowadzić w odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do
  zamówienia”.
 11. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zakupy bez
  rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze
  opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest
  Strona 4 z 10
  podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na
  nie zalogować.
 12. Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia”
  wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz
  wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 13. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i
  płatności stanowią skierowane do Kupującego przez zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy
  sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa
  ofertę zawarcia powyższej umowy. Wixmeble wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem
  otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Wixmeble poinformuje Kupującego
  o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od
  Wixmeble wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia
  umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 14. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu
  przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności
  internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie
  podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy
  przyjęcia oferty Kupującego, jest w całości mu zwracana.
  § 12
 15. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze, oraz
  płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
 16. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba
  że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 17. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Z zastrzeżeniem ust. 8, koszty związane z dostawą towarów ponosi Wixmeble
 19. Czas dostępności produktu jest uwidoczniony na karcie produktu i może wynosić od 48 godzin do
  60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 20. Czas realizacji zamówienia jest ujawniony na ekranie podsumowującym składane zamówienie.
 21. Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że początek biegu naliczania ww.
  terminu dla danego zamówienia nie może jednak nastąpić później, niż z chwilą upływu Czasu
  realizacji zamówienia.
 22. Termin dostawy mieszczący się w Czasie dostawy i korespondujący z Czasem realizacji zamówienia
  zostanie wskazany Kupującemu telefonicznie lub drogą elektroniczną (również w formie SMS), o
  czym zostanie on poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący jest
  Strona 5 z 10
  uprawniony do zmiany Terminu dostawy w drodze odrębnie poczynionych ustaleń z Wixmeble , co
  będzie wiązać się w takim wypadku z odpłatnością z tytułu realizacji usługi transportu towarów w
  kwocie do ustalenia z Wixmeble zł i tym samym utratą przez Kupującego prawa do nieponoszenia
  kosztu transportu towaru.
 23. Wixmeble rekomenduje, by Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym
  w dniu otrzymania towaru rozpakował go i zauważone uszkodzenia towaru zgłosili jeszcze tego
  samego dnia do Wixmeble oraz kurierowi. Ułatwi to Wixmeble przeprowadzenie reklamacji w
  stosunku do kuriera. Powyższa rekomendacja w żadnym stopniu nie ogranicza praw Konsumentów
  oraz Przedsiębiorców jednoosobowych i nie nakłada na nich obowiązku działania zgodnie z tą
  rekomendacją.
 24. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 13, w przypadku zwłoki ze strony Wixmeble z dostawą
  towaru do Kupującego ,Wixmeble przyznaje Kupującemu rekompensatę w wysokości 0,5 % wartości
  towaru,
  z którego dostawą Wixmeble pozostaje w zwłoce, za każdy pełny tydzień zwłoki w dostawie. W
  przypadku, wystąpienia zwłoki w dostawie Wixmeble skontaktuje się z Kupującym, jeżeli Kupujący
  zadecyduje, by wszystkie towary objęte danym zamówieniem, a nie tylko towar, którego zwłoka
  dotyczy, zostały dostarczone w późniejszym terminie, to rekompensata za zwłokę obliczana jest
  jedynie od wartości towaru, który nie mógł być dostarczony w pierwotnym Terminie dostawy.
 25. W odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców jednoosobowych, powyższe
  postanowienia nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez nich odszkodowania przewyższającego
  wysokość rekompensaty określonej w ust. 12.
  § 13
 26. Do zamówienia jest dołączany dokument sprzedaży, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 27. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Wixmeble w rozliczeniach faktur elektronicznych w
  rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  § 14
  Kupujący ma możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku
  znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów
  dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.
  (V) Zwroty i reklamacje
  § 15
 28. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, przysługuje mu prawo
  odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Wixmeble , bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od
  dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
  Strona 6 z 10
  wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy,
  które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący
  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
  przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 29. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Wixmeble o
  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
  złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres biuro@meblenex.pl
  podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 30. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez
  Wixmeble, jednak nie jest to obowiązkowe.
 31. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.
 32. W przypadku odstąpienia od umowy Wixmeble zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego
  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy jednoosobowego (z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia
  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wixmeble ), niezwłocznie, a w
  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu
  od umowy. Wixmeble dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
  zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na
  inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 33. Wixmeble może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili
  dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 34. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Wixmeble niezwłocznie, a w każdym razie nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany,
  jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Wixmeble zaleca, by Kupujący opakował
  zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
 35. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wixmeble na prośbę Kupującego może
  przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Kupującego,
  Wixmeble odbierze zwracane rzeczy od Kupującego, a Kupujący zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną
  przez Wixmeble w zaakceptowanej przez Kupującego ofercie.
 36. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
  inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Strona 7 z 10
 37. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy jednoosobowemu w
  odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:
  a) o świadczeniu usług, jeżeli Wixmeble wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  Wixmeble utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź
  Przedsiębiorcy jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w
  innymi rzeczami.
  § 16
 38. Wixmeble informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 39. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wixmeble lub dotyczące
  zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Wixmeble Izabela Górecka ul Ściegiennego 1
  58-400 Kamienna Góra podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail:
  biuro@meblenext.pl , lub osobiście do protokołu w siedzibie Wixmeble podanej w postanowieniu §
  1 lit. a.
 40. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować),
  dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis
  zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  4.Wixmeble ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
  (VI) Czas trwania umowy o założenie Konta
  § 17
  Umowa z Kupującym o założenie Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
  § 18
  Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem
  natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wixmeble Izabela Górecka…ul
  Ściegiennego 1 podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres biuro@meblenext.pl.
  (VII) Zmiany regulaminu
  § 19
 41. WixMeble ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w
  postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących
  przyczyn:
  a) wprowadzenia przez Wixmeble nowych usług, związanych ze Sklepem,
  b) zmian sposobów dostawy lub płatności,
  Strona 8 z 10
  c) modyfikacji ścieżki zakupowej,
  d) zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień
  Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług
  drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin
  może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów
  prawnych.
 42. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Wixmeble prześle Kupującym, na podane
  przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią
  nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem
  wejścia w życie planowanych zmian.
 43. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta
  na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy
  o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący
  dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
  (VIII) Postanowienia niedotyczące Konsumentów oraz Przedsiębiorców jednoosobowych
  § 20
  Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w
  rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one
  Konsumentów oraz Przedsiębiorców jednoosobowych.
  § 21
  Wixmeble przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie
  14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
  Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Wixmeble
  § 22
  Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także
  wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez
  Przedsiębiorcę sposobu płatności.
  § 23
 44. Z chwilą wydania przez Wixmeble towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi
  przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo
  przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Wixmeble w takim wypadku nie ponosi
  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu
  aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  Strona 9 z 10
 45. Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
  uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
  odpowiedzialności przewoźnika.
  § 24
  Odpowiedzialność Wixmeble w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną,
  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w
  sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Wixmeble za utracone przez
  Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.
  § 25
  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Wixmeble a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Wixmeble
  (IX) Postanowienia końcowe
  § 26
 46. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Wixmeble z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Przedsiębiorców jednoosobowych.
 47. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wixmeble podkreśla, że postanowienie ust. 1 nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
  § 27
  W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z Wixmeble zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
  § 28
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
  § 29
  Regulamin jest dostępny w siedzibie Wixmeble Izabela Górecka ul Nadrzeczna 3 58-400 Kamienna Góra oraz na stronie www.meblegoreccy.pl Formularz znajduje się na ostatniej stronie regulaminu

 48. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  WZÓR
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  ………………………………………………., e-mail: ……………@……………………. tel.: ………………………………………
  Prawo odstąpienia od umowy przysługuje:
  1) konsumentom,
  2) przedsiębiorcom jednoosobowym, którzy zawierają umowę jako bezpośrednio związaną z ich
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy
  charakteru zawodowego (Przedsiębiorcom jednoosobowym).
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…..…
  Data zawarcia umowy: ………………………………………..
  Numer zamówienia: …………………………………………..
  Imię i nazwisko konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego:
  …………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………..
  Numer konta bankowego do zwrotu wpłaty: ………….…………..………………………………………………………………
  Adres konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego:
  ………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………….
  Podpis konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
  papierowej): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Data: …………………………………………
Shopping Cart